Th?ng tin tuy?n sinh 2019

T?i sao nên ch?n ngành xay d?ng c?ng trình th?y?

10:20 | 18/08/2019
Sinh viên ngành xay d?ng c?ng trình th?y sau khi ra tr??ng ki?m ???c vi?c làm ?ang ngày càng tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t

Theo xu h??ng phát tri?n c?a xã h?i hi?n nay thì các công trình th?y trên h? th?ng các công trình t?i Vi?t Nam ?ang ngày càng gia t?ng, vi?c các sinh viên sau khi ra tr??ng ki?m ???c vi?c làm ?ang ngày càng tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t, hàng ngàn sinh viên t?t nghi?p ngành xây d?ng công trình th?y ?ã ???c ?ào t?o ?ang ?óng góp vào các công cu?c tr? th?y, phòng ch?ng thiên tai và xây d?ng các công trình th?y l?i, th?y ?i?n l?n và v?a t? B?c vào Nam.

Ch??ng trình ngành xây d?ng công trình th?y ?ào t?o k? s? th?c hành có n?ng l?c chuyên môn, ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c, tinh th?n trách nhi?m, ý th?c t? ch?c k? lu?t và s?c kh?e t?t ?? ?áp ?ng nhu c?u lao ??ng có trình ?? k? thu?t cao cho ??a ph??ng và c? n??c.
(Công trình ??p th?y ?i?n)

Các m?c tiêu c? th? nh? sau:

- Trang b? cho sinh viên ki?n th?c chuyên môn c?a ngành công trình th?y, sau khi h?c xong thì có kh? n?ng thi?t k?, thi công, qu?n lý và v?n hành các công trình th?y l?i.

 Cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c chuyên sâu v? lí thuy?t và k? n?ng th?c hành v? l?nh v?c xây d?ng công trình th?y.

- Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t ng??i k? s? xây d?ng c?a các chuyên ngành khác trong khoa nh?: K? thu?t xây d?ng, Xây d?ng c?u ???ng…

- Phát tri?n các k? n?ng giúp cho sinh viên có kh? n?ng: giao ti?p, làm vi?c theo nhóm, k? n?ng gi?i quy?t v?n ??, rèn luy?n thái ?? chuyên nghi?p và ??o ??c ngh? nghi?p, s?n sàng làm vi?c trong môi tr??ng hi?n ??i, ph?c t?p.

   Sinh viên sau khi ra tr??ng có th? làm vi?c t?i:

(Công trình b?n c?ng)

- Các S?, Phòng, Ban qu?n lý v? xây d?ng c? b?n, nh?: S? xây d?ng, Ban qu?n lý d? án công trình xây d?ng các c?p, Phòng kinh t? - k? thu?t - h? t?ng c?a các Huy?n, ...;

- Làm th?u xây d?ng t? nhân.

- Làm các công vi?c k? thu?t, qu?n lý ch?t l??ng, t?i các ??n v? s?n xu?t trong l?nh v?c Th?y l?i, Xây d?ng c? s? h? t?ng.

- T? v?n, thi?t k? t?i các ??n v? T? v?n thi?t k? Xây d?ng Th?y l?i – Th?y ?i?n, Quy ho?ch và xây d?ng c? s? h? t?ng Nông thôn, Xây d?ng công trình ven sông và b? bi?n.

Làm vi?c ? các c? quan qu?n lý có liên quan ??n D? án Th?y l?i, Th?y ?i?n, Nông nghi?p, Th?y s?n, Ban qu?n lý các l?u v?c sông, Phòng ch?ng l?t bão, B?o v? môi tr??ng.

- Thi công các công trình Th?y l?i, Th?y ?i?n, Xây d?ng c? s?? h? t?ng, Công trình ven b?.

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

P.TS&CTSV
Các tin khác