Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Vì sao h?c cao ??ng là s? l?a ch?n th?ng minh?

03:39 | 25/10/2019
Khi tìm ki?m h?c m?t ch??ng trình ??i h?c kh?ng còn khó kh?n n?a thì vi?c ??u t? cho t??ng lai b?ng m?t ch??ng trình h?c cao ??ng phù h?p v?i n?ng l?c, th?i gian và chi phí l?i ???c nhi?u h?c sinh và ph? huynh l?a ch?n b?i ?ó là s? ??u t? th?ng minh.

Ngoài vi?c trang b? cho mình nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ?? phát tri?n trong m?t xã h?i hi?n ??i thì th?i gian ??u t? cho t??ng lai luôn ???c tính ??n b?i th?i gian h?c t?p v?a ph?i ?? có m?t ngh? nghi?p thi?t th?c ??ng ngh?a v?i vi?c ??u t? tài chính s? hi?u qu?. T?i Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ch??ng trình c? nhân th?c hành và k? s? th?c hành ???c th?c hi?n trong th?i gian t? kho?ng 2 n?m. Chi phí ??u t? ?? tham gia vào ch??ng trình h?c ???c h? tr? 70% ??n 100% h?c phí theo quy ??nh Nhà n??c  và s? có nhi?u c? h?i l?a ch?n vi?c làm h?n, kh?i nghi?p s?m h?n.

(Sinh viên Ngành K? toán doanh nghi?p ch?p hình l?u ni?m)
Do th?i gian ?ào t?o v?a ph?i nên ch??ng trình c?a Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II  t?p trung vào nh?ng mô?un/môn h?c có tính th?c ti?n cao; th?c hành và th?c t?p chi?m 70% ch??ng trình h?c nh?m giúp cho ng??i h?c v?a có trình ?? chuyên môn k? thu?t, v?a có k? n?ng th?c hành ngh? nghi?p ?? tr?c ti?p ??m nh?n ???c các v? trí chuyên môn theo yêu c?u c?a doanh nghi?p ho?c th? tr??ng lao ??ng.
Tr??ng ?ã ký k?t tr?c ti?p v?i các doanh nghi?p xu?t kh?u chuyên gia và lao ??ng ?? ?ào t?o nh?ng ng??i h?c có n?ng l?c làm vi?c t?i n??c ngoài nh? Nh?t B?n, C?ng hòa Liên bang ??c. Khi ?ã có thu nh?p t?t và ?ã có kinh nghi?m thì vi?c c?n h?c lên b?c cao h?n s? không còn khó kh?n n?a.
N?u l?a ch?n h?c cao ??ng ?? ti?t ki?m th?i gian, chi phí và s?m có vi?c làm ?n ??nh, Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II hi?n ?ang ?ào t?o 15 ngành chính quy và mong mu?n giúp b?n có thông tin ?? b?n tham gia vào s? ??u t? thông minh ?ó.
M?I CHI TI?T LIÊN H?
PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II
??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh
?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Ban tuy?n sinh


Các tin khác