Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 29

10:52 | 02/03/2019
C?ng ty TNHH C?ng Ngh? Xanh DP tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH Công Ngh? Xanh DP v?i thông tin c? th? nh? sau:
1.
 
S? l??ng: 02 th?y th?

2. Tiêu chu?n:

-     Có ?? s?c kh?e.
-   Có ch?ng ch? An toàn ven bi?n

-   T?t nghi?p ngành ?i?u khi?n Ph??ng ti?n th?y n?i ??a ho?c S?a ch?a máy tàu th?y t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?. 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác