Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 36

08:56 | 29/06/2019
C?ng ty TNHH MTV D?ch v? C?ng ích Huy?n C?n Gi? tuy?n d?ng

Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a Công ty TNHH MTV D?ch v? Công ích Huy?n C?n Gi? v?i thông tin c? th? nh? sau:
1.
 
S? l??ng: 
- Xây d?ng c?u ???ng: 03 ng??i
- Công trình th?y: 03 ng??i

2. Tiêu chu?n:

-     Có ?? s?c kh?e.

-   T?t nghi?p ngành xây d?ng c?u ???ng ho?c công trình th?y t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?. 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác