Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 37

07:13 | 04/07/2019
C?ng ty C? Ph?n Vina Logistics (VNL) tuy?n d?ng

Công ty chuyên cung c?p các d?ch v? v? logistics, d?ch v? khai thác c?ng, khai thác b?n phao, v?n t?i hàng hóa các tuy?n th?y n?i ??a, và các d?ch v? liên quan. 
Do yêu c?u phát tri?n, m? r?ng và th?c hi?n m?c tiêu tr? thành nhà cung c?p d?ch v? v?n t?i và x?p d? ???ng th?y n?i ??a chuyên nghi?p hàng ??u t?i Vi?t Nam, Công ty Vina Logistics tuy?n d?ng sinh viên t?t nghi?p t?i TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II các ngành sau:
- Logistic
- ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a
- ?i?u khi?n tàu bi?n
- S?a ch?a máy tàu th?y
- Khai thác máy tàu th?y
* YÊU C?U: Có b?ng chuyên môn phù h?p theo quy ??nh, có tinh th?n trách nhi?m, nhi?t tình n?ng ??ng và có tâm huy?t v?i công vi?c, k? c? sinh viên t?p s?, ch?a có kinh nghi?m s? ???c ?ào t?o.
* QUY?N L?I:
- Thu nh?p bình quân: 11.000.000 - 14.000.000 ??ng/tháng. ??i v?i Thuy?n tr??ng và máy tr??ng: 22.000.000 – 30.000.000 ??ng/ tháng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh và BH con ng??i 24/24.
- Th??ng l?, T?t theo quy ??nh và các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh Công ty
- Trang b? ??y ?? ph??ng ti?n, d?ng c? b?o h? cá nhân theo ngành ngh?.
* ??I V?I SINH VIÊN T?P S?:
- Thu nh?p bình quân: 8.000.000 – 10.000.000 ??ng/tháng.
- Th? vi?c 02 tháng, sau th?i gian th? vi?c n?u ?áp ?ng và phù h?p công vi?c s? ký H?p ??ng chính th?c và h??ng các quy?n l?i nêu trên.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác