Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 38

12:14 | 12/07/2019
C?ng ty C? ph?n ???ng s?ng mi?n Nam (SOWATCO) tuy?n d?ng

Thi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II thông báo tuy?n d?ng c?a T?ng Công ty C? ph?n ???ng sông mi?n Nam (SOWATCO), c? th? nh? sau:
1. 
V? trí tuy?n d?ng: Nhân viên ?i?u ?? khai thác c?ng
2. S? l??ng: 06 ng??i (T?t nghi?p ngành Logistic ho?c ?i?u khi?n tàu bi?n t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II)

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng kh?i ?i?m: t? 6.000.000??ng ??n 9.000.000??ng.

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác